การเป็นคนเปิดใจกว้าง…

คุณสมบัติการเปิดใจกว้างนั้นเกี่ยวโยงกับการเปิดกว้างต่อความคิด ข้อโต้แย้งรวมถึงข้อมูลที่หลากหลาย โดยทั่วไปแล้วการเปิดใจกว้างถือเป็นคุณสมบัติที่ดีในทางบวก เป็นความสามารถที่จำเป็นเพื่อที่จะนำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

หากคุณไม่เปิดรับแนวคิดและมุมมองอื่น ๆ(ทั้งจากตนเองและผู้อื่น) มันก็ยากที่จะทำให้มองเห็นปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือนำมาซึ่งแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ในโลกที่มีการแบ่งขั้วกันมากขึ้นความสามารถในการก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของคุณและการพิจารณามุมมองและแนวคิดของคนอื่น ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นี่ไม่ได้หมายความว่าการเปิดใจกว้างเป็นเรื่องง่ายเสมอไป การเปิดรับแนวคิดและประสบการณ์ใหม่ ๆ บางครั้งอาจนำไปสู่ความสับสนและความไม่ลงรอยกันทางความคิดเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ขัดแย้งกับความเชื่อที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความเชื่อที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตในแต่ละบุคคล การที่เราฝึกสร้างทักษะนี้ไปเรื่อยๆ จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากการเปิดใจกว้างอย่างเต็มที่

 

Credit: https://www.verywellmind.com/be-more-open-minded-4690673